Konditionsundersökning

En konditionsundersökning kan betyda en helhetsomfattande utredning av inomhusmiljöproblem eller en utredning den fukttekniska funktionen samt konditionen av en enskild konstruktion eller byggnadsdel.

En konditionsundersökning börjas oftast med att intervjua användarna för att ta reda på vad de upplevt för problem, att granska dokument som finns till förfogande, sensorisk och okulär bedömning av byggnaden, granskning av ventilationssystemet, ytmätningar, utvärdering av risker och genomgång med mögelhund. På basis av de nämnda åtgärderna får man ett bra utgångsläge för noggrannare analyser och behov av åtgärder.

Meningen med konditionsundersökningen är att få all information om byggnaden eller konstruktionen till ett lättförståeligt paket. Omfattningen och orsaken av möjliga skador reds ut. Ett åtgärdsförslag ingår i rapporten. Åtgärdsförslaget är en förklaring på hur man ska åtgärda skadorna samt hindra dessa att uppstå pånytt.

Se nedan de tjänster som hör till konditionsundersökningar

Fuktmätning

Fuktmätningar utförs på ytan samt inne i konstruktionen, beroende på kundens behov samt behovet av noggrannheten. Fuktmätningar utförs allmänt i samband med andra undersökningar samt då man vill konstatera omfattningar och göra gränsdragningar av skador. Fuktmätningar är ett bra verktyg då man vill undersöka konditionen av en konstruktion. Du kan även ta kontakt om du misstänker att det finns en fukt- eller mögelskada i ditt hus, så reder vi ut problemet och gör ett åtgärdsförslag.

Vi gör även fuktmätningar för bestämning av ytbeläggningsmöjligheten vid nybyggnationer.

Mögelhund

En specialskolad mögelhund är ett bra hjälpmedel då man vill lokalisera mögelskador. Hunden kan man använda som ett av de första stegen då man vill utreda ett inomhusmiljöproblem.

Med hjälp av hunden kan man lokalisera och avgränsa skadeområdet snabbt. Hunden kan även lokalisera intorkade skador, som man ej kan hitta med hjälp av fuktmätningar. När byggnadstekniska kunskapen och de undersökningsmetoder som behövs slås samman, får man ett bra utgångsläge för utredning av skador.

Till mögelhundundersökningen hör även en okulär granskning, intervju av användarna samt en rapport över vad som utförts och hittats. På basis av vad mögelhunden hittat kan man göra tilläggsutredningar, för att ta reda på hur grova skadorna är, omfattningen, orsaken samt hur man skall sanera skadan.

Provtagning

Att ta prover är en undersökningsmetod som allmänt används i samband med fukt- och inomhusluftstekniska konditionsundersökningar. I samband med undersökningarna kan man ta prover ur luften eller direkt ur konstruktionen. Proverna undersöks i ett laboratorium. I proverna kan man undersöka t.ex. emissioner, gaser, mikrober eller bakterier. Materialprovtagningar utförs ofta då man vill ta reda på skadornas omfattning och saneringsmetod.

Kartläggning av asbest och andra skadliga ämnen

I en kartläggning av asbest och andra skadliga ämnen reder vi ut i vilka byggnadsdelar eller tekniska system det kan finnas ämnen eller byggnadsmaterial som kan vara skadliga för hälsan. På basis av denna information kan man planera byggnadens och de tekniska systemens ändrings- och reparationsarbetena på bästa möjliga sätt och så att byggnaden skall vara säker att använda.

Värmefotografering

Via värmefotografering får Ni en unik översyn av Ert hus, vilket kan vara till nytta vid köp eller försäljning av hus, renoveringar samt vid en strävan att sänka energikostnaderna.

Via värmefotografering kan man lokalisera luftläckage och ta reda på ifall isolering saknas i konstruktionen. Man kan även lokalisera golvvärmeslingor, rörläckage samt fuktproblem.