Ventilation

Ventilationsundersökning

 

Ventilationen är en betydande del av en sund byggnad och klimatet inomhus.
Ett dåligt inomhusklimat orsakas av osunda strukturer och bristfällig eller ”felaktig” ventilation.
En ventilation som inte fungerar är ofta åtminstone en partiell orsak till dåligt inomhusklimat

I Sverige och på Åland har man förstått ventilationens betydelse. I Sverige har man redan länge, och på Åland sedan början av 2018m haft en s.k. OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll). Den obligatoriska ventilationskontrollen för byggnader görs med tre eller sex års mellanrum, beroende på byggnadstyp och användningsändamål. T.ex. kontrolleras alla daghem och skolor med tre års mellanrum. Den som genomför kontrollen ska ha OVK-behörighet K. Det har Investigo.

 

Se nedan de tjänster som hör till ventilationsundersökningar

Höghus

De lagstadgade underhållsplanerna (PTS) gäller i 10 år och bör hållas uppdaterade.

Det är värt att gå igenom bostäderna i ett höghus. Ofta har de boende gjort egna lösningar och justeringar som påverkar hela systemet och kan göra att ventilationen inte fungerar även i många andra bostäder.

Daghem, skolor, mötesrum osv.

Ofta varierar antalet personer och i skolorna och användningsändamålen för olika utrymmen utan att någon funderar över hur ventilationen ska fungera. Vi rekommenderar enligt svensk modell att ventilationskontrollen utförs åtminstone vart tredje år och alltid då antalet personer, utrymmeslösningarna eller användningsändamålen för utrymmena ändras. Samt självfallet alltid i samband med kontroll av byggnadens skick.

Sim- och idrottshallar, flygplatser osv.

Dessa objekt är ofta utmanande i fråga om sin verksamhet. Ofta rör det sig och stora och varierande personantal. Simhallarnas fuktighet utgör även en helt separat utmaning. Det kan vara fel att säga att en fungerande ventilation är av ännu större betydelse i dessa utrymmen då en fungerande ventilation ju ändå är ett absolut krav i alla byggnader. Simhallarnas fuktighet påskyndar förstås strukturella problem och mögelbildning om ventilationen inte är tillräcklig.

Enfamiljshus

I samband med att byggnadens skick kontrolleras rekommenderar vi att ventilationen undersöks med stickprov, eftersom ventilationens funktion påverkar såväl byggnadsstrukturen som de boende.

Även nya skiljeväggar eller borttagning av skiljeväggar påverkar den ursprungliga ventilationsplanen så det är värt att låta undersöka att ventilationen fungerar.

Radhus

Enligt den svenska modellen vore det bra att kontrollera ventilationen i radhus med cirka sex års mellanrum samt alltid i samband med kontroll av byggnadens skick.

Kontor, butiker osv.

Särskilt i kontor varierar antalet personer och lösningarna för utrymmena utan att man funderar över hur ventilationen ska fungera. Undersökningar har visat att en ventilation som inte fungerar ökar mängden sjukfrånvaro med 35 %.

Man bör även se till att luftväxlingen är tillräcklig. Det går att öka effektiviteten med upp till 6-8 % med när luftmängden är tillräcklig och balanserad.