Vilka är de vanligaste skadliga ämnena i byggnader?

13 november, 2018

Varför undersöker man skadliga ämnen?

När man skall riva eller reparera material som innehåller skadliga ämnen, måste man ta i beaktande arbetssäkerhets- och avfallshanteringsaspekterna.

Fastighetens ägare har det primära ansvaret för att de material som använts i byggnaden identifieras och byts ut, så att de inte hamnar i miljön.

Den som i huvudsak utför en entreprenad skall före arbetet börjar göra skriftligen planer på arbetssäkerheten, så att dess arbetsskeden och timning utförs så säkert som möjligt, så att de inte orsakar någon risk för de som arbetar på arbetsplatsen eller andra som kan utsättas.

Skadliga ämnen undersöks ofta även i samband med fukt- och inomhuslufttekniska konditionsundersökningar.

Vad är fastighetsägarens ansvar?

Fastighetsägaren är ansvarig för säkerheten i fastigheten. Därför har han en allmän skyldighet att förhindra att riskerna i byggnaden orsakar skador.

Fastighetsägaren bör hålla byggnaden i sådant skick, att det är säkert att röra sig inne i och på dess område.

Vilka skadliga ämnen undersöks?

De vanligaste skadliga ämnen som undersöks i byggnader är:
– Asbest
– Polycykliska aromatiska kolväten (PAH-föreningar)
– Metallföreningar
– Polyklorerade bifenyler (PCB)
– Oljekolväten och BTEX-föreningar
– Klorfenoler
– Bekämpningsmedel
– Brandskyddsmedel

Vill du veta mer om skadliga ämnen i byggnader? Tag kontakt!

Niklas Mehtonen

Niklas Mehtonen