Jokaisella on oikeus
Avtals- och Leveransvillkor

Investigo Oy Ab erbjuder bl.a. konditionsgranskningar, fuktteknisk konsultering, värmefotografering, mögelundersökningar samt inomhusmiljöns förhållandekartläggningar runtom i Finland samt Åland på båda inhemska språken. Välj nedan vilken typ av kund du är för att se tjänster som är skräddarsydda för dig.

Investigo Oy Ab erbjuder bl.a. konditionsgranskningar, fuktteknisk konsultering, värmefotografering, mögelundersökningar samt inomhusmiljöns förhållandekartläggningar runtom i Finland samt Åland på båda inhemska språken. Välj nedan vilken typ av kund du är för att se tjänster som är skräddarsydda för dig.

Investigo Oy Ab - Din nyckel till bättre inomhusluft

Jokaisella on oikeus
Avtals- och Leveransvillkor

Investigo Oy Ab erbjuder bl.a. konditionsgranskningar, fuktteknisk konsultering, värmefotografering, mögelundersökningar samt inomhusmiljöns förhållandekartläggningar runtom i Finland samt Åland på båda inhemska språken. Välj nedan vilken typ av kund du är för att se tjänster som är skräddarsydda för dig.

Investigo Oy Ab erbjuder bl.a. konditionsgranskningar, fuktteknisk konsultering, värmefotografering, mögelundersökningar samt inomhusmiljöns förhållandekartläggningar runtom i Finland samt Åland på båda inhemska språken. Välj nedan vilken typ av kund du är för att se tjänster som är skräddarsydda för dig.

Investigo Oy Ab - Din nyckel till bättre inomhusluft

edellinen
seuraava

Avtals- och leveransvillkor 2021

  1. Tillämplighet

Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas i tjänster, kartläggningar, granskningar och andra beställda arbeten mellan tjänsteleverantören Investigo Oy Ab (senare ”Investigo”) och tjänstens beställare (senare ”beställare”). Arbeten kan beställas (och vid behov bekräftas) skriftligen eller muntligen.

 

Ifall det finns ett ramavtal mellan beställaren och Investigo, bekräftas beställningen via en beställningsbekräftelse eller via skilt avtalat beställningssätt (t.ex. muntligen) och/eller beställningsavtal

 

2. Ersättning och arbetstider

Investigo debiterar för sina tjänster enligt i kraft varande prislista. Arbetstimmar, förberedande timmar, rese-ersättning, dagpenning samt rapportering och annan dokumentering och dess förberedning faktureras enligt verklig åtgång, om inget annat fast pris har avtalats. Proverna faktureras enligt verklig tillgång enligt i kraft varande prislista, om annat inte skriftligen avtalats. Vid fakturering av tillbehör och underleverantörers kostnader, förbehåller sig Investigo rätten att tillägga faktureringstillägg. Investigo förbehåller sig rätten att delfakturera, ifall beställningens slutsumma överskrider 1000€ eller om arbetet fortsätter i mera än två veckor.

Till bostadsaffärernas granskningars priser tillkommer kilometerersättning från kontoret till objektet och tillbaka, 0,97 € / km (inklusive moms 24%), beroende på var objektet finns. I timdebiteringsarbeten fakturerar vi för körtiden enligt ikraftvarande prislista + 0,68 € / km (inklusive moms 24%). Kilometerersättning beräknas från närmaste kontor.

Arbetena utförs på normal arbetstid, kl. 08.00 – 16.00. Ifall arbetet utförs utanför dessa tider, höjs priserna som följande (ifall annat ej avtalats skriftligen). Vardagar +50%, lördagar +100%, söndagar eller andra helgdagar +200%.

Betalningstid åt privatkunder är 14 dagar. Ifall fakturan delas på flera olika beställare, tilläggs på fakturorna ett faktureringstillägg på 10€ (inklusive moms 24%).

 

  1. Avbokning av arbetet.

Beställaren har rätt av att avboka ett beställt arbete. Ifall kunden avbokar sin beställning senare än 48h före påbörjandet av arbetet, har Investigo Oy Ab rätt att fakturera kunden 10% av tjänstens pris eller minst 124€ (inklusive moms 24%), för avtalsbrott.

 

  1. Definitioner, de vanligaste tjänsterna

Konditionsgranskning

Med en konditionsgranskning menar man vanligtvis en granskning för bostadsaffär (egnahemshus eller annat skilt bostadshus), som baserar sig på KH 90-00394 instruktionskorten. Investigo erbjuder på det finlänska fastlandet konditionsgranskningar i tre olika omfattningar (grundnivå, omfattande nivå, omfattande plus nivå). På Åland erbjuds en omfattning som, vid behov, motsvarar omfattande nivå. Beställaren väljer granskningens omfattning. De priser på konditionsgranskningar som finns i prislistan, är avsedda för egnahemshus. Vid konditionsgranskningar granskas endast sådana utrymmen konstruktioner som det finns säker tillgång till. Fastän vissa utrymmen ej kan granskas på grund av arbetssäkerhetsskäl, ändras ej det fasta priset. Om t.ex. väderförhållanden gör att granskning av någon konstruktionsdel, t.ex. vattentak, är förhindrat, ingår det ej i priset att man granskar det i annat skede. Priset för en konditionsgranskning innehåller en byggnad.

Fuktkartläggning

Med en fuktkartläggning avses granskning av lägenheter (höghus, radhus eller motsv. lägenhet) inför bostadsaffär. Lägenheten granskas invändigt, sensoriskt och ytmätningar utförs (andra fuktmätningsmetoder ingår ej i priset).

Konditionsbedömning

Med en konditionsbedömning avses en ytlig granskning för bostadsbolag, där av bedömer kommande underhålls- och undersökningsbehov. Konditionsbedömningar baserar sig på KH-kortens instruktioner (t.ex. KH 90-00535, KH 90-00501). Bedömningen görs vanligen okulärt, sensoriskt och erfarenhetsbaserat, utan att ta hål i material eller konstruktioner. Den utförs ofta av en arbetsgrupp, dit det tillhör både sakkunniga på byggnadsteknik och husteknik. En konditionsbedömning kan innehålla en långtidsplan (PTS). Vid konditionsbedömningar granskas endast sådana utrymmen konstruktioner som det finns säker tillgång till. Fastän vissa utrymmen ej kan granskas på grund av arbetssäkerhetsskäl, ändras ej det fasta priset. Om t.ex. väderförhållanden gör att granskning av någon konstruktionsdel, t.ex. vattentak, är förhindrat, ingår det ej i priset att man granskar det i annat skede.

Konditionsundersökning

Med en konditionsundersökning avses en noggrann undersökning av en skild konstruktion, byggnadsdel eller system. En konditionsundersökning kan även omfatta en hel byggnad. Målet med denna undersökning är att ta fram ett möjligt problem eller skadeomfattning samt orsaken till denna. På basis av undersökningarna ges ett åtgärdsförslag. Undersökningen kräver oftast att man öppnar upp konstruktioner och tar prover. Vid konditionsundersökningar granskas endast sådana utrymmen konstruktioner som det finns säker tillgång till. Fastän vissa utrymmen ej kan granskas på grund av arbetssäkerhetsskäl, ändras ej det fasta priset.

Fukt- och inomhusluftteknisk konditionsundersökning

Med en fukt- och inomhusluftteknisk konditionsundersökning avses en undersökning där van undersöker noggrant fuktskadade konstruktioner eller sådana som misstänks vara fuktskadade, byggnadsdelar som kan påverka inomhusluften, material och byggnadstekniska faktorer och även andra faktorer som kan påverka inomhusluften. Konditionsundersökaren analyserar resultaten på undersökningen och hur dessa påverkar användningen av byggnaden samt utarbetar en rapport innehållande även åtgärdsförslag. Vid konditionsundersökningar granskas endast sådana utrymmen konstruktioner som det finns säker tillgång till. Fastän vissa utrymmen ej kan granskas på grund av arbetssäkerhetsskäl, ändras ej det fasta priset.

 

  1. Information om objektet

Beställaren skall leverera den information och de dokument som behövs och/eller finns tillgängliga, så att Investigo kan utföra sitt arbete. Beställaren är ansvarig att informationen som levereras är rätt. Delvis kopiering av rapporterna är inte tillåtet utan Investigos tillåtelse.

 

  1. Utförande av arbetet

Investigo förbinder sig att utföra arbetet sakkunnigt och noggrant. I arbetet följs myndigheternas, laboratoriernas samt branschens andra instruktioner och rekommendationer. Investigo ersätter ej den el eller vatten som behövs för att utföra arbete. Vid öppnande av konstruktioner eller vid borrhålsmätningar repareras de gjorda hålen tillfälligt, t.ex. med en täckskiva eller med tejpning. Vid användning av mögelhund kan det förekomma ytslitage (skrapmärken) eller lossna päls.

 

  1. Försäkring och ansvar

Investigo har i kraft varande ansvarsförsäkring. I en tjänst som utförs åt en konsument definieras ansvaret enligt konsumentskyddslagen. I en tjänst åt ett företag används KSE2013.  Granskaren har rätt och skyldighet att rätta till fel som konstateras gjorts i konditionsgranskningen. Beställaren bör reklamera fel skriftligen åt granskaren inom skälig tid (3 månader från granskningsdatum). Observera att granskningen visar endast läget vid granskningstidpunkten.

 

  1. Arbetssäkerhet

Investigo utför ej arbeten, som inte kan utföras i enlighet med arbetssäkerhetsbestämmelserna. Investigos arbetstagare använder den skyddsutrustning som behövs, som kan vara t.ex. andningsskydd, skyddsglas, hjälm, hörselskydd, engångshalare, engångshandskar m.m.. Ifall beställaren deltar i granskningsarbetena eller vill övervaka dessa, är beställaren ansvarig för sin egen säkerhet.

 

  1. Annat

En granskning eller undersökning bortsluter inte möjligheten, att det på annan plats i fastigheten eller i dold i dess konstruktioner, kan finnas skador eller byggfel.

Visste du förresten att?

Kortvariga sjukfrånvarons mängd var enligt undersökning 35% större då ventilationen var under 10 l/s per person, än dem som hade ca 20 l/s per person.

Energicertifikat krävs vid försäljning och uthyrning av småhus om huset är större än 50m2!

Välj rätt kundgrupp du tillhör

Vet du inte vad du är I behov av?