PRIVATPERSONER

TJÄNSTER FÖR PRIVATPERSONER, SE NEDAN

Konditionsgranskning vid fastighetsaffärer

När man skall sälja ett egnahemshus, är det viktigaste att man vet vad man säljer. Säljaren har enligt lagen en omfattande upplysningsskyldighet om själva byggnaden, tomten och området, var fastigheten finns. I en konditionsgranskning strävar man till att så noggrant som möjligt kartlägga husets skick, via okulär och sensorisk granskning samt fuktmätningar. Intorkade gamla fukt- och vattenskador som möjligtvis gömmer sig inne i konstruktionerna kan vara svåra att hitta utan att öppna konstruktionerna i kartläggningsskedet, varav en viktig del av kartläggningen även är objektets historia, användarnas erfarenheter samt utvärdering av riskerna. Försäljningskartläggningarna görs objektivt så att de skall ge en såpass klar bild av objektets skick som möjligt. Vi erbjuder tre olika konditionsgranskningsomfattningar.

Priser och olika omfattning kan ni hitta på får Prislista-sida.

Undersökningar vid tvister

Om det efter en bostads- eller fastighetsaffären uppkommer symptom, lukt eller dolda fel, hjälper vi med att reda ut skadornas orsak och omfattning. I ett tvistefall ger vi ett objektivt utlåtande på byggnadens eller byggnadsdelens kondition och vilka åtgärder som behövs för att reparera skadorna.

Asbest och skadliga ämnen

I en kartläggning av asbest och andra skadliga ämnen reder vi ut i vilka byggnadsdelar eller tekniska system det kan finnas ämnen eller byggnadsmaterial som kan vara skadliga för hälsan. På basis av denna information kan man planera byggnadens och de tekniska systemens ändrings- och reparationsarbetena på bästa möjliga sätt och så att byggnaden skall vara säker att använda.

Övervakning och kvalitetssäkering

Vi erbjuder övervakningar, kvalitetssäkringar och dokumentering av hög kvalité för både nybyggnation och saneringsobjekt. Vi är specialiserade på den fukttekniska funktionen av byggnaderna samt på funktionen av ventilationssystem. Den fukttekniska funktionen på konstruktionerna i en byggnad är väldigt viktig, för den inverkar på både husets livslängd samt funktion. Vi övervakar även krävande projekt tack vare vår sakkunniga personal.

Lufttäthetsmätningar och spårgastest

En byggnads lufttäthet kan undersökas via luftäthetsmätningar. Luftätheten har stor inverkan på luftkvalitén inomhus, energieffektiviteten, boendekomforten m.m.. Samtidigt kan man även lokalisera luftläckagen med värmekamera. Vid lokalisering av små luftläckage kan man även använda spårgasundersökningar.

Fuktkartläggning vid bostadsaffärer

I en fuktkartläggning strävar man till att så noggrant som möjligt kartlägga bostadens skick, via okulär och sensorisk granskning samt fuktmätningar. Intorkade gamla fukt- och vattenskador som möjligtvis gömmer sig inne i konstruktionerna kan vara svåra att hitta i kartläggningsskedet, varav en viktig del av kartläggningen även är användarnas erfarenheter samt utvärdering av riskerna. Försäljningskartläggningarna görs objektivt så att de skall ge en såpass klar bild av objektets skick som möjligt.

Energicertifikat

Ett energicertifikat är ett verktyg med vilket man kan jämföra och förbättra en byggnads energieffektivitet. Energicertifikat krävs när ett småhus säljs eller hyrs ut. Vi gör energicertifikat även på radhus och våningshus samt energiutredningar vid nybyggen.

Konditionsundersökning

I en konditionsundersökning reder vi ut byggnadens fukt- och inomhusluftstekniska kondition. En helhetsomfattande konditionsundersökning innehåller även ventilationssystemets konditionsundersökning. Som grund för dessa undersökningar är Miljöministeriets ympäristöopas 2016 (kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus-opas).

Vi kan även skräddarsy en konditionsundersökning just till Ert behov, om behovet t.ex. är att utreda bara en viss konstruktions eller byggnadsdels kondition eller fukttekniska funktion.

Meningen med konditionsundersökningen är att få all information om byggnaden eller konstruktionen till ett lättförståeligt paket. Omfattningen och orsaken av möjliga skador reds ut. Ett åtgärdsförslag ingår i rapporten. Åtgärdsförslaget är en förklaring på hur man ska åtgärda skadorna samt hindra dessa att uppstå på nytt.

Fuktmätning vid nybyggen

Innan en yta ytbeläggs bör man se till att underlaget är tillräckligt torrt för att förhindra skador till ytmaterialet. Fuktmätning endast med ytmätare är normalt inte tillräckligt utan vanligtvis behövs mätning av den relativa fuktigheten via provbits- eller borrhålsmetoden.

Värmefotografering

Via värmefotografering får Ni en unik översyn av Ert hus, vilket kan vara till nytta vid köp eller försäljning av hus, renoveringar samt vid en strävan att sänka energikostnaderna.

Via värmefotografering kan man lokalisera luftläckage och ta reda på ifall isolering saknas i konstruktionen. Man kan även lokalisera golvvärmeslingor, rörläckage samt fuktproblem.