FÖRETAG

Se nedan skräddarsydda tjänster åt företag

Fukt- och inomhuslufttekniska konditionsundersökningar

I en konditionsundersökning reder vi ut byggnadens fukt- och inomhusluftstekniska kondition. En helhetsomfattande konditionsundersökning innehåller även ventilationssystemets konditionsundersökning. Som grund för dessa undersökningar är Miljöministeriets ympäristöopas 2016 (kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus-opas).

Vi kan även skräddarsy en konditionsundersökning just till Ert behov, om behovet t.ex. är att utreda bara en viss konstruktions eller byggnadsdels kondition eller fukttekniska funktion.

Meningen med konditionsundersökningen är att få all information om byggnaden eller konstruktionen till ett lättförståeligt paket. Omfattningen och orsaken av möjliga skador reds ut. Ett åtgärdsförslag ingår i rapporten. Åtgärdsförslaget är en förklaring på hur man ska åtgärda skadorna samt hindra dessa att uppstå på nytt.

Vi hjälper vid behov även till med kommunikationen till användare eller andra som berörs.

Övervakning och kvalitetssäkring

Vi erbjuder övervakningar, kvalitetssäkringar och dokumentering av hög kvalité för både nybyggnation och saneringsobjekt. Vi är specialiserade på den fukttekniska funktionen av byggnaderna samt på funktionen av ventilationssystem. Den fukttekniska funktionen på konstruktionerna i en byggnad är väldigt viktig, för den inverkar på både husets livslängd samt funktion. Vi övervakar även krävande projekt tack vare vår sakkunniga personal.

Anbudsförfarande

Vi hjälper gärna till med att välja den rätta entreprenören och/eller att begära och jämföra anbud på saneringsentreprenaden. Vi kan även skriva de dokument som behövs (säkerhetsdokument, entreprenadprogram, entreprenadavtal, saneringsplan m.m.).

Energicertifikat

Ett energicertifikat är ett verktyg med vilket man kan jämföra och förbättra en byggnads energieffektivitet. Energicertifikat krävs när ett småhus säljs eller hyrs ut. Vi gör energicertifikat även på radhus och våningshus samt energiutredningar vid nybyggen.

Lufttäthetsmätningar och spårgastest

En byggnads lufttäthet kan undersökas via luftäthetsmätningar. Luftätheten har stor inverkan på luftkvalitén inomhus, energieffektiviteten, boendekomforten m.m.. Samtidigt kan man även lokalisera luftläckagen med värmekamera. Vid lokalisering av små luftläckage kan man även använda spårgasundersökningar.

Expert på hälsoriktigt byggande tjänster (RTA)

En expert på hälsoriktigt byggande undersöker och ger utlåtande om kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer som förorsakar hälsorisker. Tack vare en mångsidig kunskap kan experten samtidigt undersöka byggnadens allmänna kondition samt bärande konstruktioner. En omfattande undersökning ger snabbt en realistisk bild av vilka åtgärder man behöver vidta för att förbättra situationen. Investigo Oy Ab har en certifierad expert på hälsoriktigt byggande (RTA).

Skolningar och föreläsningar

Vi erbjuder skolor, kommuner, städer, företag och föreningar skräddarsydda skolningar när det gäller fastigheters konditions, inomhusluft, mögel, fuktteknik, skadliga ämnen m.m. Tag kontakt så skräddarsyr vi en passade skolning åt Er personal eller publik.

Fukthanteringskoordinator

En fukthanteringskoordinators uppgift är att övervaka hur fuktregleringen utförande under hela byggnadsprojektet. Arbetet kan även utföras enligt Kuivaketju10. Investigos fuktkoordinator kan bistå med fuktteknisk kunskap redan i planeringsskedet och vara som arbetets övervakare.

Asbest och andra skadliga ämnen

I en kartläggning av asbest och andra skadliga ämnen reder vi ut i vilka byggnadsdelar eller tekniska system det kan finnas ämnen eller byggnadsmaterial som kan vara skadliga för hälsan. På basis av denna information kan man planera byggnadens och de tekniska systemens ändrings- och reparationsarbetena på bästa möjliga sätt och så att byggnaden skall vara säker att använda.

Värmefotografering

Via värmefotografering får Ni en unik översyn av Ert hus, vilket kan vara till nytta vid köp eller försäljning av hus, renoveringar samt vid en strävan att sänka energikostnaderna.

Via värmefotografering kan man lokalisera luftläckage och ta reda på ifall isolering saknas i konstruktionen. Man kan även lokalisera golvvärmeslingor, rörläckage samt fuktproblem.

Konditionsgranskning vid fastighetsaffärer

När man skall sälja en fastighet, är det viktigaste att man vet vad man säljer. Säljaren har enligt lagen en omfattande upplysningsskyldighet om själva byggnaden, tomten och området, var fastigheten finns. I en konditionsgranskning strävar man till att så noggrant som möjligt kartlägga byggnadens skick, via okulär och sensorisk granskning samt fuktmätningar. Intorkade gamla fukt- och vattenskador som möjligtvis gömmer sig inne i konstruktionerna kan vara svåra att hitta utan att öppna konstruktionerna i kartläggningsskedet, varav en viktig del av kartläggningen även är objektets historia, användarnas erfarenheter samt utvärdering av riskerna. Försäljningskartläggningarna görs objektivt så att de skall ge en såpass klar bild av objektets skick som möjligt.