Prislista Åland

Investigo Oy Ab:s avtals- och leveransvillkor hittar du här: Avtals- och leveransvillkor PDF

Initialgranskning

 

Initialgranskning vid misstanke om inomhusluftproblem för egnahemshus och lägenheter

Byggnaders inomhusluftproblem beror ofta på både skador i konstruktionerna samt problem med ventilationssystemet. Vid granskningen utförs en riskanalys okulärt och sensoriskt. Vid granskningen bedöms byggnaden som en helhet, som t.ex. risken för fukt- och mikrobskador, kemialiska riskfaktorer och möjliga fiberkällor. Tack vare granskningen får ni information om, ifall det finns undersökningsbehov och vad som isåfall borde undersökas. Ni kan då alltså beställa en rätt typ av konditionsundersökning och spara både tid och pengar.

Inom Mariehamn

229€

Ålands skärgård

Fråga offert

Övriga fasta åland

279€

Granskning vid bostads– och fastighetsaffärer

 

Konditionsgranskning av egnahemshus / fritidshus / parhus / kedjehus

Förberedelseinstruktioner inför en konditionsgranskning hittar du här: Instruktionerna som PDF.

Ytfuktmätningar, fuktmätning i konstruktionerna, okulär granskning av konstruktioner och ytor, kontroll av riskkonstruktioner via kontrollhål (repareras tillfälligt), okulär granskning av vvs-utrustning, utvärdering av risker, utredning av bakgrund, rapport (innehållande även åtgärdsförslag)

Inom Mariehamn, byggt efter år 1989

860€

Övriga fasta Åland, byggt efter år 1989

997€

Inom Mariehamn, hus byggda fram till och med 1989

1060€

Övriga fasta Åland, hus byggda fram till och med 1989

1200€

Hus utanför fasta Åland

Fråga pris

Granskning av lägenheter vid försäljning

 

Fuktkartläggning

Ytfuktmätningar, okulär granskning av konstruktioner och ytor, okulär granskning av vvs-utrustning, utredning av bakgrund, rapport (innehållande även åtgärdsförslag). Priset i kraft på fasta Åland.

372€ + 0,97 € / km

ÅRSBESIKTNING AV EGNAHEMSHUS

 

ÅRLIG BESIKTNING AV UNDERHÅLLSBEHOV

Vi erbjuder åt Er alla egnahemshusägare en möjlighet att utföra en årsbesiktning av Ert egnahemshus! Våra sakkunniga granskare utför en sensorisk granskning av byggnadens både ut- och insida, gör en riskbedömning, samt utvärderar undersöknings-, underhålls- och reparationsbehovet av olika byggnadsdelar, allt från fasad och fönster till våtrum och vattentak. Vi mäter även fukt via ytfuktmätning.

Till Er lämnas ett enkelt protokoll över vad ni som följande borde göra, om behov finns, för att hålla Er dyraste egendom i god kondition. Denna granskning lämpar sig ej som besiktning vid en fastighetsaffär. Priset i kraft på fasta Åland.

420€ + 0,97 €/ km

Energideklarationer

(om krävda ritningar finns)

Egnahemshus, Mariehamn

I samband med konditionsgranskning

400€

Egnahemshus, övriga fasta Åland

I samband med konditionsgranskning

450€

Egnahemshus, skärgården

 

Fråga pris

Konditionsbesiktning av EL

I samband med konditionsgranskningar, på egnahemshus och fritidshus på max 250 m2. (utförs av underleverantör)

I Mariehamn

I samband med konditionsgranskning

350€

Övriga fasta Åland

I samband med konditionsgranskning

475€

Skärgården

 

Fråga pris

Konditionsundersökningar

 

Fukt- och inomhuslufttekniska konditionsundersökningar, mögelundersökning m.m.

FRÅGA OFFERT

Fuktmätning inför ytbeläggning

Innan ytbeläggning av en betongkonstruktion rekommenderar vi alltid att betongen (samt vid behov även spacklet) fuktmäts via mätning av den relativa fuktigheten. Endast mätning med ytmätare är ej tillräckligt för att veta om underlaget är tillräckligt torrt.

Priserna gäller på fasta Åland.

 

Fuktmätning med borrhålsmetod

Fuktmätning av betong med borrhålsmetod på 3 mätplatser (2 djup per mätplats). Kräver två besök med ca 3 dagars mellanrum. På mätningen skrivs ett protokoll.

 

 

399€ + 0,97€ / km

Fuktmätning med provbitsmetod

Fuktmätnng av betong med provbitsmetod, 3 mätplatser (två djup per mätplats) Endast ett besök krävs. På mätningen skrivs ett protokoll.

 

427€ + 0,97€ / km

Värmefotografering av golvvärme

Ifall det i betongen finns golvvärmeslingor måste dessa lokaliseras med värmekamera innan fuktmätning. Denna kostnad tillkommer på ovanstående priser.

70€

Expert på hälsoriktigt byggande tjänster

 

Certifierad expert på hälsoriktigt byggande (RTA)

120 €/h

Värmefoto-grafering

 

Värmefotografering med värmekamera

92€/h

Mätning av bostads- och våningsytor

 

Egnahemshus

från. 350€

Lufttäthetsmätningar

Egnahemshus

Bestämning av läcklufttalet enligt standarden SFS EN 13829. (För andra typer av byggnader, fråga offert!)

Fråga pris

Värmefotografering

Lokalisering av luftläckage med värmekamera i samband med täthetsmätning samt dess rapportering.

Fråga pris

Spårgasundersökningar

Egnahemshus samt andra byggnader

Spårgasundersökningar enligt RT-kortet för lokalisering av mindre luftläckage.

Fråga offert!

Observera att ni får även andra tjänster från oss. Priser på dessa kan ni fråga t.ex. via kontaktformuläret nedan.

Alla priser innehåller moms 24%. Priserna är i kraft till 31.12.2022.