fbpx

Fuktskada, konditionsgransking, mögelmätning – vet du vad man pratar om, då man pratar om inomhusluftproblem?

Kan vi få en mögelmätning? – Det är en mycket vanlig fråga till oss, men det betyder egentligen ingenting. Det är lite som att gå till butiken och fråga ”jag vill köpa mat”.

Låt oss alltså reda ut lite begrepp.

Riskkonstruktion: En fuktteknisk riskkonstruktion är en byggnadsdel, som lätt kan ta skada av t.ex. läckagevatten, en kapillär fuktbelastning, konvektion eller av fukt som rör sig i konstruktionen på annat sätt.

Fuktskada: Ett material eller en konstruktion har belastats för länge av för mycket fukt, så att konstruktionen är i behov av att repareras eller förnyas. Fritt vatten behövs inte för att en fuktskada skall bildas.

Mikrobiell skada: Betyder att det finns bakterieväxt, mögelväxt, jästsvampväxt eller rötskador på ytor eller i konstruktioner. Skadan kan ses okulärt eller är bekräftad via mikrobanalyser. Konstruktionen behöver inte vara mera vid granskningstidpunkten våt eller fuktig.

Mikrob: Till mikrober hör bland annat virus, bakterier, svampar och alger. Läs mer här!

Mögel: Svampar som växer i form av flercelliga grenade trådar och sprids via sporer. Mögel växter vanligtvis på ytan av materialet, och de påverkar därav inte materialets hållfasthet.

Strålsvamp: Strålsvampen är en aktinobakterie (t.ex. Streptomyces), som kan bilda mycel och sporer.

Vad är skillnaden mellan en bedömning, granskning och undersökning?

Konditionsbedömning: Görs vanligen okulärt, sensoriskt och erfarenhetsbaserat, utan att ta hål i material eller konstruktioner. Den utförs ofta av en arbetsgrupp, dit det tillhör både sakkunniga på byggnadsteknik och husteknik. En konditionsbedömning kan innehålla en långtidsplan (PTS).

Konditionsgranskning vid bostadsaffär eller överlåtelsebesiktning: Utförs i samband med bostadsaffärer, okulärt, sensoriskt och i många fall utan att ta hål i ytmaterial eller konstruktioner. Mening med denna granskning är att ge en objektiv bild på byggnadens byggnadstekniska kondition, åtgärdsbehovet, skaderisker, användningsrisker och vid behov även hälsorisker. På granskningen görs alltid en skriftlig rapport.

Konditionsundersökning: En noggrann undersökning av en skild konstruktion, byggnadsdel eller system. En konditionsundersökning kan även omfatta en hel byggnad. Målet med denna undersökning är att ta fram ett möjligt problem eller skadeomfattning samt orsaken till denna. På basis av undersökningarna ges ett åtgärdsförslag. Undersökningen kräver oftast att man öppnar upp konstruktioner och tar prover.

Fukt- och inomhusluftteknisk konditionsundersökning: Man undersöker noggrant fuktskadade konstruktioner eller sådana som misstänks vara fuktskadade, byggnadsdelar som kan påverka inomhusluften, material och byggnadstekniska faktorer och även andra faktorer som kan påverka inomhusluften. Konditionsundersökaren analyserar resultaten på undersökningen och hur dessa påverkar användningen av byggnaden samt utarbetar en rapport innehållande även åtgärdsförslag.

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!