Infoinslag om Radon!

24 januari, 2022

Radon är en radioaktiv, färglös och luktfri gas som förekommer i inomhusluften i bostäder och arbetsplatser. Långvarig vistelse i utrymmen med hög radonhalt ökar avsevärt risken för att insjukna i lungcancer. I Finland är radonhalterna i inomhusluften högre än i de flesta andra länder. Geologiska faktorer, klimatet och den byggnadsteknik som används ligger bakom detta.

Radonhalten kan endast utredas genom mätning med hjälp av radonmätningsburkar. Mätning av radonhalten rekommenderas att utför på den nedersta våningen i småhus och flervåningshus. Den rekommenderade mättiden är tre månader mellan slutet av september till slutet av maj.

Den vanligaste orsaken till radon i inomhusluften beror på att marken innehåller mycket radonhaltig luft som via springor i grunden strömmar in i bostäder. Radon kan också komma från stenbaserade byggnadsmaterial t.ex. i Sverige tillverkades från 1929 till 1975 lättbetong av alunskiffer med hög radiumhalt (blåbetong), dessa betongblock har använts i viss mån på Åland. Radon förekommer också i vatten från borrbrunnar.

Om radonmätningen visar att radonhalten i inomhusluften är för hög måste man skrida till åtgärder. En åtgärds kan vara att förbättra ventilationen i huset om den är bristfällig. De metoder som effektivast minskat på radonhalten är radonsug eller radonbrunn. Radonhalten har i vanliga fall sjunkit med 70 – 90 % med dessa metoder. Valet av saneringsmetod bör alltid undersökas och bedömas separat för varje bostad så att rätt saneringsmetod används.  Vid nybyggen är det billigare och enklare att utföra radonbekämpning än att i efterhand radonsanera.

Önskar ni veta mera om radon eller fundersamma hur ni skall gå till väga om ni vill mäta radon? Hör av Er till oss, vi betjänar er på Åland, i Österbotten samt Södra-Österbotten, men vid behov även i övriga Finland.

Niklas Mehtonen