fbpx

Inomhusluftens exponeringsrisker

Ofta när man pratar om inomhusluftproblem tänker människor de beror på mögel. Men mögel (eller mikrober) är inte enda orsaken till inomhusluftproblem.

Vad kan du utsättas för när du är inomhus? De följande exemplen är orenheter som byggnaden kan producera:

Mikrober – dvs t.ex. mögelsvampar och bakterier, är en vanlig orsak till inomhusluftproblem, men mikrober finns överallt och vi exponeras för dem hela tiden.

Kemiska orenheter – är t.ex. VOC-föreningar och PAH-föreningar. Föreningar frigörs från alla material, t.ex. från en plastmatta som skadats av den alkaliska fukten emitteras 2-etyl-1-hexanol, 1-butanol eller txib. PAH-föreningar kan emittera från t.ex. stenkolstjära och tjärpapper. PAH-föreningar kan även absorberas genom huden.
Damm – dvs t.ex. damm utifrån (stendamm), damm från användningen (papper, textil) eller damm från material (asbest, betongdamm, gipsdamm, cementdamm).

Industriella mineralfibrer – kan frigöras från ventilationssystem, akustikskivor och från helt vanliga ullisoleringar som ej är bakom en tät yta.

Gas – dvs t.ex. radon från marken (radioaktiv och luktfri) eller koldioxid (för stor mängd vanligen indikerar på att ventilationen är otillräcklig).

I en fukt- och inomhusluftteknisk konditionsundersökning måste man alltså beakta alla orenheter. Undersökningen måste utföras helhetsomfattande, annars kan något delområde lämna obemärkt. Detta berör både små egnahemshus men även stora byggnader.

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!