fbpx

Lufttähetsmätningar – varför?

Från Investigo Oy Ab får även luftäthetsmätningar samt spårgasmätningar!

Vad är det för nytta med dessa mätningar?
– I byggnadsskedet konstatera luftläckage och åtgärda dessa.
– Konstatera och åtgärda luftläckage i samband med en renovering.
– Täthetsklassificera ditt hus eller din lägenhet inför försäljning.
– Kvalitetsgranska ditt hus eller din lägenhet du köpt.
– Förbättra ditt hus/din lägenhets:
o Energiåtgång
o Luftkvalitét
o Fukttekiska funktion
o Boendekomfort
o Brandsäkerhet

Varför?

Ett modernt hus utrustat med maskinell ventilation bör ha en tät yttre mantel. I Miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion är det sagt att konstruktionerna skall vara lufttäta. Men vad vinner man på att ha ett lufttätt hus?

Energi
En av de viktigaste effekterna bra lufttäthet har är att minska på byggnadens energiförbrukning. I ett tätt hus smiter inte värmen ut via luftströmmar, ej heller strömmar kall luft in. Läckluft förbrukar 15-30 % av en byggnads energiförbrukning i ett traditionellt småhus, vars n50-värde är 4,0 1/h. Energiförbrukningen för en byggnad växer ca 7 % för varje total enhet n50-värdet växer. Att förbättra lufttätheten i en byggnad är med dagens isoleringstjocklekar ett märkbart och framför allt billigt sätt att göra en byggnad ännu mera energiekonomisk.

Luftkvalité
I en lufttät byggnad kan man också bättre kontrollera luftombytet samt inneluftens kvalité. Den luft som kommer via ventilationssystemet filtreras på orenheter, men den luft som kommer genom läckor i lufthöljet förblir ofiltrerad. Med tanke på inneluftens kvalité är det speciellt viktigt att nedre bjälklaget är tätt. Då kan man hindra radon och mikrober från att komma in i byggnaden. En lufttät byggnad stoppar även mineralfibrer från mineralull från att komma in i byggnaden.

Fukt
Konstruktionens lufttäthet är också viktig med tanke på den fukttekniska funktionen. Fukt som är bunden i den varma inneluften kan via konvektion vandra vid läckagen inifrån utåt i konstruktionen och orsaka fuktskador, pga. att en del av fukthalten i den utåtströmmande luften kondenseras. Kall luft som strömmar in kan även den frysa konstruktionerna och ytor inomhus, ifall läckagen är stora.

Boendekomfort
boendekomforten inverkar speciellt nedre bjälklaget samt ytterväggarnas täthet. Kall läckluft känner de inneboende som ett otrevligt drag och kyler också ner ytorna inomhus. Via luftläckagen vandrar även lukt och oljud. Även brandsäkerheten förbättras i en lufttät byggnad, eftersom rökgaserna inte sprider sig lika lätt till konstruktionerna.

Mätningarna
För bestämning av en hel byggnads täthetsgrad används ett tryckprov, med för ändamålet utvecklad utrustning. Tryckprovet görs enligt standarden SFS-EN 13829, metod B. Mycket små luftläckage kan även hittas med spårgastest.

Vad vi erbjuder Er
Vi erbjuder mätning av en byggnads lufttäthet, lokalisering av luftläckage, åtgärdsförslag vid brister, rapportering samt konsultering angående lufttäta konstruktionslösningar. Från oss får du även spårgastester samt undersökningar av fukt-, inomhusluft- eller mögelproblem.

Tag kontakt så berättar vi mera. Priser hittar du på vår prislista, här!

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!