fbpx

Vilka är de vanligaste orsakerna till skolornas fuktskador?

Fuktskador är alltid på ett eller annat sätt kopplat till skötseln av byggnaden. För att kunna förebygga och reparera skadorna är det avgörande med en god fastighetsskötsel. Detta innehåller utöver den vanliga fastighetsskötseln, uppföljning av byggnadens kondition och reparationer eller grundförbättringar efter behov.

Den vanligaste orsaken till fuktskador enligt undersökningar är att materialens tekniska livslängd löper ut (t.ex. rostning eller bristning), varpå fukt kommer åt att tränga in i konstruktionerna. De följande vanligaste problemen är fukt utifrån som tränger in (t.ex. uteluftens fuktighet, regnvatten eller markfukt) och rörläckage. Om man delar de vanligaste fuktskadorna enligt konstruktionerna, kan man se att det är vanligast att skador finns i det nedre bjälklaget. Enligt undersökningar finns det skillnader mellan trä- och stenskolor i var skadorna oftast uppstår.

Till uppföljningen av både skol- och andra byggnaders kondition borde höra med jämna mellanrum utförda granskningar, konditionsbedömningar samt vid behov konditionsundersökningar.

Investigo är din expert när det gäller att bestämma konditionen på byggnader eller när de gäller att förebygga eller reda ut inomhusluftproblem. Tag kontakt så berättar vi mera!

Källa: Meklin ym 2003, Effect of building frame and moisture damage on microbiological indoor air quality in school buildings

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!